پری 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این پری زیبا و ساده می خواهد شما را به آمد تا با پری زیبا ترین لباس توسط پانسمان او را از انتخاب گسترده ای از لباس پری زیبا و بال. لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpFaerieFairy