Chique مد Dressup2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

لباس این دختر در برخی از لباس های زیبا.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsChiqueFashionDressup2