نقطه مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خال خال چاپ در سبک در این فصل هستند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsFashion