دنیای مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   15 16.67% with 6 votes

از لباس بومی از coountries مختلف استفاده کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsWorldFashion