70s به مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

سعی کنید چگونه برروی و 70s یکپارچهسازی با سیستمعامل است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsFashion