مد بارداری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

حتی زنان باردار می تواند لباس خنک و شیک می پوشند. آیا می توانم به شما کمک کند به او لباس زایمان او را را انتخاب کنید؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsPregnancyFashion