مد نکته جا رختی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این نکته برای کمد لباس مد شده است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsFashionWardrobe