کمد لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر به یک کمد لباس است که بقیه از ما فقط می تواند خواب مورد، می تواند او را به شما کمک کند با لباس رو؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsWardrobe