شب دختران افسانه خارج بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

راهنما این دختر را انتخاب کنید به نظر می رسد خود را از مدل موهای تا لباس و حتی عینک آفتابی به طوری که آنها؟ دوباره خوب برای شب افسانه خود را بروید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsFabulousNight