لباس شب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

یک دختر و یک پسر را انتخاب کنید و لباس آنها را برای شب مجلس رقص رسمی دبیرستان یا دانشکده.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpPromNight