پیراستن لباس PROM بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

آیا می توانم به شما کمک کند این بانوی دوست داشتنی را انتخاب کنید لباس شب زیبا برای پارگی کیسه آب او؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsPromDressesDressup