لباس قدیمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا می توانید لباس های قدیمی که هنوز هم شیک و راحت برای او به پوشیدن شما انتخاب کنید؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDresses