لباس شاهزاده خانم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این شاهزاده خانم تا به بسیاری از لباس های شگفت انگیز است. بهترین مدل موهای و زیباترین لباس برای او را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpPrincessGirlsDresses