حفظ سو لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

حفظ کردن لباس از سو میپوشید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpMemory GirlsMemorizeDresses