سلام حافظه زن سبک و جلف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یافتن همه جفت از کارت های مشابه در کوتاه ترین زمان ممکن.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlMatching Memory AdverAndroid GirlsHelloKitty