راست مو ویکتوریا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حفظ مو سس و آرایش از دختر نشان داده شده در قاب.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlSeriesMatching Memory GroomingGirlsRightHairVictorian