آلیس مو متصدی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تصویر به دنبال تغییر مدل موهای آلیس 'را انتخاب کنید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGroomingAliceHairDresser