لباس آبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس این دختر به رنگ آبی یا هر پیراهن های زیبا که متناسب برای او.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsBlueDresses