آرایش برای لباس قرمز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس او را در لباس قرمز دوست داشتنی است که از زیبایی در او به ارمغان خواهد آورد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsMakeupDresses