گریم یکپارچهسازی با سیستمعامل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

سعی کنید به نگاه یکپارچهسازی با سیستمعامل و برروی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsRetroMakeup