نور ستاره مو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نور ستاره مو و سالن آرایشی است که در آن افراد مشهور مو و آرایش خود را انجام داده! در این بازی ماموریت شما این است که به انتخاب مدل موهای، لباس و به شنیدن را makeover بزرگ قبل از او روی صحنه می رود.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsStarlightHairMakeup