سبک یکپارچهسازی با سیستمعامل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

نمایشگاه خود را که آن را به مد یکپارچهسازی با سیستمعامل می آید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsRetroStyle