رنگ لباس فرشته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

هر چیزی بیش از حد طاقت فرسا خواهد شد بیرون کشیدن از هر چیزی است که بیش از حد محکم طراحی شده است. آنها چه رنگ لباس فرشته؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsColorAngelDresses