فرشته آزادی خیابان ماریا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

تغییر و طراحی فرشته در حالی که شما به موسیقی فرشته گوش.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsAngelLibertyMaria