کودک فرشته لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

فرشته کودک می تواند 'تی تصمیم می گیرید چه چیزی را می پوشند.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

KidsGirlDress UpBabyAngel