فرشته برفی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

طراحی کاملا جدید برف فرشته برای او است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSnowAngel