چکمه های برف گرم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آن خواهد شد بسیار داغ به چکمه های برف این زمستان. سعی کنید از کسانی که در او و آنچه که به بهترین وجه متناسب با.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSnowBoots