چکمه و کیسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این دختر را دوست دارد لوازم جانبی. علاقه او چکمه و کیسه هستند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsBootsBags