چکمه های رنگین کمان لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

که رنگین کمان را مشاهده می کنید؟ این ها 'خارج مرطوب، بنابراین در برخی از چکمه های زیبا و لباس های تطبیق قرار داده است!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsRainbowBoots