را انتخاب کنید 2 دختران بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

این یک نوع متفاوت از بازی است. شما باید برای دو دختر را انتخاب کنید و لباس آنها را در بهترین راه به طوری که مطابقت آنها یکدیگر.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsChoose