حزب پیژامه لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   04

ادیسون در حال رفتن به زیبا در سهامی خاص برای حزب چرت زدن خود را!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsMouse SkillGirlDress UpGirlsPajamaParty