لباس مینی موس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

مینی ماوس است امشب تاریخ را با میکی ماوس، کمک به او ساز و برگ که موجب خواهد شد میکی می گویند WOW را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

KidsGirlDress UpAnimalGirlsMinnieMouse