داغ پوشاک اسکی برف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختران می خواهد داغترین لباس ورزشی برای اسکی روی برف. پوشاک حق که او نیاز به پوشیدن انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSnowSkiingApparel