اسکی آلپ تهاجمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

از آن لذت ببرید در اسکی روی برف و جمع آوری تمام ستاره در حالی که اجتناب از gunmens و خانه. این است که قطعا با اسکی به افراطی! لذت بردن از!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت و پرش انجمن را وارد کنید - شروع بازی.

SnowObstacleCollecting AggressiveAlpineSkiing