فرشته سبک لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنما این فرشته را انتخاب کنید یک لباس خوب برای پوشیدن دارم.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsAngelStyle