فرشته زمین پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لباس تا این فرشته کوچک و دوست داشتنی فقط به عنوان دوست دارید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsAngelLandDressup