Leane فرشته پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چه فرشتگان پوشیدن اگر آنها بر روی زمین زندگی می کردند؟ پیدا کردن!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsLeaneAngelDressup