پیراستن Bestfriend 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

دختر makeover افسانه است و کمک تعجب او بهترین دوست او!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsBestfriendDressup