سبک در تاریخ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

انتخاب لباس مناسب برای او قبل از او به تاریخ های عاشقانه بروید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsStyleDate