لباس برای تاریخ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

آماده او را برای تاریخ خود را ببینید اگر نمرات او به خوبی برای لباس خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsDate