مجازی تاریخ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1211 52.17% with 23 votes

مکان و شخص شما را به تاریخ را انتخاب کنید. در حالی که صحبت کردن با تاریخ مورد نظر شما، شما باید هر گونه سؤال پاسخ به تاریخ مورد نظر شما می پرسد شما را، و شما باید به او / سوالات خود را بپرسید. گزینش از میان جملات داده شده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SimulationGirlLoveGirlsVirtualDate