مثلث عشق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

او پسر خود را. در حال حاضر شما انتقام خود را دریافت کنید. شکستن آنها را و او را برای خودتان!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlLoveTiming GirlsTriangle