در عشق پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

عشق و له ها بزرگ. او در عشق است و که 'چرا او می خواهد که به دنبال بهترین او.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsLoveDressup