داستان عشق پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

برای او: طراح لباس عروسی توسط ورا ونگ و دیگران است. برای او: لباس های بکر

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsLoveStoryDressup