تراس پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

ببینید و ببینید در حالی که با بهره گیری از ناهار خود را بر روی تراس دیده می شود.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsTerraceDressup