خالی و قرمز پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

طراحی یک نگاه ایده آل برای این دختر شیرین، سعی کنید در انواع مختلف از مدل مو و لباس.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsBlankDressup