عشق Quizz بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

پاسخ به سوالات و پیدا کردن چه نوع پسر خواهد شد تاریخ رویای شما.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlMatching QuizzLoveAndroid Girls