کت و شلوار Styler نرم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ایجاد یک تصویر لحظهای از نگاه شما! ادویه تا نگاه خود را با مشاوره مد آزاد پس از آن را به سبک مسابقه!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpQuizzGroomingGirlsSuitStyler