گرگ و میش قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خوب به نظر می رسد او را پوند قلب خود را ... و او می تواند آن را بشنود.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGroomingGirlsTwilightMakeover