Azucena بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

Azucena خجالتی است. این آخر هفته او است جلسه با پیروز شدن بر او و می خواهد به ایجاد احساس خوب است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGroomingGirlsAzucena